თქვენ აქ ხართ: მთავარისერვისისცენის დაქირავება

სცენის დაქირავება

სცენის დაქირავება არის საკითხი, რომელსაც აწყდება ნებისმიერი ღონისძიების მომწყობი.
სცენის და მისი ცალკეული ნაწილების დაქირავებას მიმართავენ სხვა და სხვა სახის შემთხვევებში:
ღონისძიებებისას ღია ცის ქვეშ, ფესტივა-ლებისას, მუნიციპალურ მასობრივ ღონისძიებისას, კორპორაციულ თუ
კერძო წვე-ულებებისას და ჩვეულ ქუჩის კონცერტიბისას.

 

სცენის და ფერმების კონსტრუქციის დაქირავებისას მთავარი ამოცანა მდგომარე-ობს
აუცილებელი კონფიგურაციის ოპერატიულ აგებაში, დამოუკიდებლად ამინდის პირობებისა და ადგილის
არჩევისაგან.
სცენური კომპლექსის ზომები შესაძლოა განსხვავდებოდნენ ერთი მეორისგან, ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ
ადგილსა და ამოცანაზე.
კონსტრუქციები აიგება საყრდენი ერთეულებისგან და გამოირჩევიან თავიანთი სიმარტივით, ადვილი აგე-
ბულობით და ტექნოლოგიით.
ამწე სახურავის გამოყენება არის საუკეთესო არჩევანი გადახურვის სწრაფი აგებისთვის, ღია ცის ქვეშ
ნებისმიერი სახის ღონისძიების ჩატარებისას.

 

სწრაფი აგების ფერმების კონსტრუქციები მარტივია და ეფექტური. სცენის გა-დახურვის აგებულობის
თავისებურება იძლევა კონსტრუქციის სწრაფად აგების საშუალებას ამწე მანქანის გარეშე. მიუხედავად მისი
ადვილად აგებისა, სახუ-რავის სასარგებლო ნორმატიული დატვირთვა რამოდენიმე ტონას უდრის.
"სოუნდ სითი"-სგან სცენის და სცენის გადახურვის კონსტრუქციების დაქი-რავებით, თქვენ მიიღებთ
სრულ ტექნიკურ მხარდაჭერას. "სოუნდ სითი"- ს გამოცდილი ტექნიკური პერსონალი მიაწვდის
კონსტრუქციებს დამკვეთს და-ნიშნულების ადგილზე, ააწყობს ხოლო შეერხებლად.

თუ თქვენ წარმოგექმნად ამგვარი სახის პრობლემები და არ იცით როგორ გაართვათ თავი, "სოუნდ
სითი"- კისრულობს თავიდან აგაცილოთ ყოველგვარი სირთულეები.

გახმოვანებით მომსახურებას "სოუნდ სითი"-დან მინიმუმამდე დაყავს თქვენი საზრუნავი.